Warunki korzystania z platformy internetowej oraz Aplikacji "WOAH"

Wersja z dnia: 15.03.2017

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania („Warunki korzystania”). Warunki Korzystania zawierają istotne informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z niniejszego serwisu. Jeśli użytkownik nie rozumie jakiejkolwiek części Warunków Korzystania, powinien poprosić rodzica albo opiekuna o pomoc.  

Coca-Cola Services n.v. (dalej: „Administrator” lub „my”), z siedzibą w Brukseli, przy ulicy 1424 Chaussée de Mons, B- 1070 Brussels, Belgia, dostarcza użytkownikowi usługę niniejszego serwisu. Warunki korzystania opisują, w jaki sposób użytkownik może korzystać z platformy i aplikacji [WOAH]. W dalszej części Warunków Korzystania, platforma i aplikacja będą zwane „Serwisem”.

Klikając przycisk oznaczony jako [Akceptuję Politykę Prywatności i Warunki korzystania] podczas procesu rejestracji, użytkownik oświadcza, że zgadza się na Warunki korzystania, a jeżeli jest niepełnoletni, że uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna na objęcie go niniejszymi Warunkami Korzystania. Po zaakceptowaniu Warunków Korzystania i Polityki Prywatności, będziesz mógł uzyskać dostęp do Serwisu, klikając przycisk „Potwierdzam”. Zalecamy wydrukowanie lub zapisanie kopii Warunków korzystania do wiadomości użytkownika. W ramach Serwisu oferowane są, w szczególności, następujące usługi:

a. możliwość przeglądania zawartości Serwisu przez użytkowników,

b. możliwość rejestracji oraz logowania się do Serwisu,

c. możliwość wzięcia udziału w aktywnościach Serwisu, gdzie zasady będą szczegółowo opisane w osobnych regulaminach, 

d. inne usługi dostępne w Serwisie.

Za pośrednictwem Serwisu mogą być oferowane usługi płatne oraz bezpłatne.

Funkcjonalności Serwisu określają, czy dana usługa jest płatna. 

W przypadku, gdy usługa jest płatna, użytkownik jest informowany, na stronach Serwisu, o wysokości opłaty za tę usługę oraz wszelkich kosztach dodatkowych związanych z realizacją danej Usługi, o ile takie zachodzą, przed potwierdzeniem złożenia zamówienia na usługę przez użytkownika. Niektóre z Usług płatnych i bezpłatnych mogą wymagać dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie i założenia Konta przez Użytkownika. O rodzaju Usług wymagających dokonania uprzedniej rejestracji Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora poprzez funkcjonalności Serwisu.

Zawarcie umowy o świadczenie usług bezpłatnych, następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez użytkownika. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Warunków korzystania i dostępnymi funkcjonalnościami, jakie oferuje Serwis. Rozwiązanie tej umowy następuje poprzez trwałe zaprzestanie korzystanie przez użytkownika z Serwisu.

Zawarcie umowy o świadczenie usług płatnych, zarówno tych wymagających rejestracji i niewymagających rejestracji, następuje w momencie dokonania płatnej czynności, tj. w momencie złożenia zamówienia na daną usługę przez użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez użytkownika opłaty w wymaganej wysokości. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem jej wykonania lub upływem okresu, na jaki została zawarta.

Umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem i administratorem może zostać ponadto rozwiązana przez administratora w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków Korzystania.

Administrator określa sposób dokonywania opłat za usługi płatne oraz ich wysokość w Warunkach Korzystania lub w informacjach dostępnych na stronach Serwisu.

1.  Czy Warunki korzystania mogą być zmieniane? 

Możemy wprowadzać zmiany do Warunków Korzystania, na przykład w celu dostosowania go do zmian w przepisach prawa albo w celu odzwierciedlenia zmian, jakie wprowadzono w Serwisie. Jeżeli będą wprowadzane zmiany do Warunków Korzystania powiadomimy o tym użytkownika poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie lub w inny, odpowiedni sposób, na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian Warunków Korzystania w życie, a także opublikujemy zmienioną treść Warunków Korzystania w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu zmian Warunków Korzystania w życie oznacza, że użytkownik zgadza się na takie zmiany. Informacja „Wersja z dnia” powyżej wskazuje datę ostatniej modyfikacji Warunków Korzystania. Żadne z wprowadzanych przez nas zmian nie będą miały zastosowania do sporu pomiędzy użytkownikiem a nami, który powstał przed dniem wejścia w życie zmienionych Warunków Korzystania. 

Możemy: (a) z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie zakresu lub zaprzestaniu dostarczania usługi Serwisu w całości lub w części na rzecz określonych osób lub w określonej lokalizacji (na przykład w celu zapewnienia zgodności ze zmienionymi przepisami prawa, w celu ochrony bezpieczeństwa Serwisu, albo w celu wprowadzenia zmian technicznych); (b) ograniczyć dostępność niektórych usług świadczonych bezpłatnie poprzez wprowadzenie w przyszłości opłaty za możliwość dalszego korzystania z tych usług; lub (c)  oferować pewne możliwości niektórym lub wszystkim użytkownikom. 

2.  W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika? 

Nasza Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://pl.woah.com/pl/polityka-prywatnosci/ ma zastosowanie do wszystkich danych, które gromadzimy o użytkowniku podczas korzystania przez niego z Serwisu. 

3.  Jakie zasady stosują się do korzystania przez użytkownika z Serwisu? 

W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać stosowne urządzenie (np. laptop, tablet, smartfon), z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Firefox oraz Internet Explorer w wersji minimum 9.0. 

Podczas korzystania z Serwisu użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa. Ponadto, użytkownik nie może:

• zamieszczać ani przesyłać materiałów, które są albo mogą być nieprawdziwe, obraźliwe, zawierające groźby, nękające, nacechowane nienawiścią, zastraszające albo w inny sposób pozbawione szacunku dla innych osób. 

• zamieszczać ani przesyłać materiałów, które zawierają obraźliwy język, obrazy lub inne treści.

• zamieszczać ani wysyłać materiałów, które zawierają albo promują poglądy lub przekazy polityczne, alkohol, narkotyki, wyroby tytoniowe albo broń.

• zamieszczać ani przesyłać materiałów, które są własnością innej osoby, takich jak zdjęcia i filmy autorstwa innych osób, chyba, że użytkownik uzyskał pisemną zgodą takiej osoby. Innymi słowy, wszystko, co użytkownik zamieszcza i przesyła musi być jego autorstwa.

• zamieszczać ani przesyłać materiałów zawierających wizerunek, głos lub dane osobowe innej osoby, chyba, że użytkownik uzyskał pisemną zgodę takiej osoby, albo, jeżeli jest ona niepełnoletnia, zgodę jej rodzica lub opiekuna.  

• zamieszczać ani przesyłać materiałów, które zawierają firmę lub logo spółki innej niż nasza.

• zamieszczać, przesyłać ani stosować wirusów albo innych kodów, plików lub oprogramowania komputerowego, które mogą być szkodliwe dla Serwisu lub dla naszych systemów i majątku.

• korzystać z Serwisu dla celów komercyjnych (a nie prywatnych), na przykład w celu zamieszczania reklam.

• korzystać z Serwisu w sposób nieuczciwy lub w inny sposób z naruszeniem przepisów prawa.

• gromadzić informacji o innych użytkownikach.

• ingerować w działanie Serwisu ani uniemożliwiać komukolwiek korzystania z Serwisu.

• podejmować prób dekompilacji Serwisu ani żadnej jego części, poza sytuacjami, w których przepisy prawa uniemożliwiają nam zabronienie użytkownikowi podejmowania takich prób.

• usuwać z Serwisu informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych oraz innych informacji dotyczących praw własności. Obejmuje to na przykład zakaz usuwania oznaczeń: ®, ™, and ©.

• włączać Serwisu w całości lub w części do innego produktu lub usługi.

• systematycznie pobierać i przechowywać zawartości Serwisu (korzystanie z Serwisu i jego zawartości może się odbywać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

• korzystać z robotów, pająków, aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania zawartości stron, ani z żadnych innych urządzeń w celu zdobycia lub gromadzenia treści stanowiących zawartość Serwisu, ani podejmować prób skopiowania lub obejścia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Serwisu.

4.  Czy potrzebna jest nazwa użytkownika i hasło?

Skorzystanie z Serwisu może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika. Z ważnego powodu możemy odrzucić wybraną przez niego nazwę użytkownika, hasło lub inne informacje podawane przez użytkownika podczas rejestracji albo możemy poprosić użytkownika o ich zmianę. Nazwa użytkownika oraz hasło mogą być wykorzystywane wyłącznie przez właściciela danego konta i użytkownik nie powinien podawać ich komukolwiek. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas, jeżeli uzyska wiedzę, że jego nazwa użytkownika i hasło zostały użyte przez inną osobę.

5.  Co z treściami, które użytkownik przesyła? 

Serwis umożliwia użytkownikowi zamieszczanie i przesyłanie informacji lub materiałów (zwanych dalej „Treściami Przesyłanymi”), na przykład na stronach profilowych, w grupach dyskusyjnych oraz przez komunikator internetowy. Ponieważ Treści Przesyłane przez użytkownika będą widoczne (i mogą być udostępniane) przez innych użytkowników, prosimy o uważny dobór Treści Przesyłanych. Użytkownik powinien również zachować ostrożność w zakresie udostępniania lub innego wykorzystania Treści Przesyłanych przez inne osoby. Jeżeli użytkownik uważa, że określone Treści Przesłane naruszają prawo lub dobre obyczaje, powinien powiadomić nas o tym fakcie, wysyłając zgłoszenie na adres: kontakt@cocacola.pl. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na upublicznienie swoich danych osobowych albo innych informacji za pośrednictwem Serwisu, robi to na własne ryzyko.

Możemy monitorować Serwis a także zmieniać lub usuwać Treści Przesyłane przed i po ich pojawieniu się w Serwisie. Możemy udostępniać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Serwisu, Treści Przesyłane przez użytkownika, jak również jego dane osobowe, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, na żądanie organów ścigania, sądu lub innych władz państwowych, a także w innych sytuacjach, które zostały opisane w naszej Polityce Prywatności. 

6.  W jaki sposób możemy korzystać z treści, które użytkownik przesyła?

Treści Przesyłane przez użytkownika stanowią jego własność, jednak użytkownik udziela nam pewnych praw do korzystania z nich. Mianowicie, użytkownik udziela nam prawa do bezpłatnego wyświetlania jego Treści Przesyłanych w Serwisie na zasadzie licencji niewyłącznej oraz do korzystania z jego Treści Przesyłanych w związku z naszą działalnością, działaniem serwisu lub naszymi produktami, w dowolnym formacie i we wszelkich mediach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych (oraz do udzielenia innym spółkom takiego prawa). Jeżeli użytkownik podzieli się z nami swoimi pomysłami albo sugestiami dotyczącymi Serwisu lub innej kwestii, użytkownik zgadza się, że jego pomysły i sugestie nie będą miały charakteru poufnego i że możemy z nich korzystać w dowolnym celu, nieodpłatnie ani bez innych zobowiązań w stosunku do użytkownika, jak również bez obowiązku wskazania użytkownika, jako autora takiego pomysłu lub sugestii. Użytkownik potwierdza, że jest w pełni upoważniony do udzielania nam praw, o których mowa w niniejszym punkcie. 

7.  Jakie treści stanowią naszą własność?

Serwis stanowi własność naszą i naszych dostawców, a ponadto jest on chroniony przysługującymi nam prawami oraz przepisami prawa. Nasze nazwy handlowe, znaki towarowe oraz znaki usługowe obejmują Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Life, The Coca-Cola Contour Bottle, Diet Coke, jak również wszelkie powiązane z nimi logo (określamy je mianem „Nasze Znaki”). Wszelkie inne nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe i logo pojawiające się w Serwisie są własnością innych osób lub spółek. Użytkownik nie może wykorzystywać Naszych Znaków w odniesieniu do żadnych produktów lub usług, które nie są nasze, ani w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd co do tego, kto jest właścicielem Naszych Znaków. 

8.  A co z treściami dostarczanymi przez inne osoby oraz linkami do innych stron? 

Serwis może zawierać linki do usług lub materiałów dostarczanych przez innych użytkowników lub spółki. Ponieważ nie jesteśmy autorami tych materiałów, ani nie sprawujemy nad nimi kontroli, nie polecamy ich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Takie materiały mogą na przykład, nie być prawdziwe, rzetelne, zgodne z prawem lub bezpieczne. Zalecamy ostrożność, jeżeli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z takich materiałów. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko, a ponadto korzystanie z nich może podlegać Warunkom Korzystania lub Polityce Prywatności innej osoby lub spółki.

9.  Jakie zasady mają zastosowanie do gier i innych promocji?

Wszelkie gry, losowania, konkursy, loterie, ankiety i inne promocje oferowane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać zasadom, które są odrębne od Warunków Korzystania. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na wzięcie udziału w takiej promocji, jest proszony o zapoznanie się z jej zasadami.

10.   Jaki jest zakres naszej odpowiedzialności w odniesieniu do Serwisu?

Treści dostępne za pośrednictwem Serwisu służą jedynie ogólnym celom informacyjnym i nie stanowią porady. Staramy się, żeby Serwis działał w każdym czasie, jednakże nie możemy zapewnić, że będzie on zawsze dostępny. Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu mogą być spowodowane prowadzeniem, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. O zaplanowanych ograniczeniach w dostępie do Serwisu, będziemy informować użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.  

Jeżeli użytkownik zauważy w ramach Serwisu błędy lub materiały naruszające Warunki Korzystania, proszony jest o kontakt z nami pod adresem: kontakt@cocacola.pl.

11.  Jaką odpowiedzialność ponosi użytkownik w przypadku zgłoszenia roszczeń przeciwko nam?

Jeżeli przeciwko nam zostanie wniesione powództwo z tytułu naruszenia przez użytkownika Warunków Korzystania(na przykład, jeżeli użytkownik zamieści w Serwisie film innej osoby i taka osoba zgłosi przeciwko nam roszczenia z tytułu bezprawnego korzystania z jej materiałów), wtedy, o ile jest to dozwolone przepisami prawa, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na naszą rzecz wszelkich kosztów poniesionych przez nas w związku z takim powództwem. Koszty te obejmują, na przykład, wszelkie kwoty, które jesteśmy zobowiązani zapłacić na rzecz osoby, która wniosła przeciwko nam powództwo; koszty obrony (w tym koszty obsługi prawnej); jak również inne poniesione przez nas wydatki i opłaty, pozostające w bezpośrednim związku ze zgłoszonym roszczeniem.

12.  W jakich przypadkach korzystanie z Serwisu przez użytkownika może zostać ograniczone?

Możemy tymczasowo lub permanentnie odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z Serwisu, jeżeli nie będzie on przestrzegać postanowień Warunków Korzystania. W miarę możliwości, postaramy się powiadomić użytkownika, z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym (24) wyprzedzeniem o takim zawieszeniu lub rozwiązaniu. Jeżeli jednak mamy uzasadnione podstawy by sądzić, że użytkownik dopuścił się naruszenia istotnego postanowienia Warunków Korzystania, możemy ze skutkiem natychmiastowym zawiesić jego prawo do korzystania z Serwisu lub w ogóle mu je odebrać. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu w dowolnym momencie.

Jeżeli w związku z naruszeniem Warunków Korzystania przez użytkownika zawiesimy prawo użytkownika do korzystania z Serwisu lub jeżeli mu je odbierzemy, możemy natychmiast dezaktywować lub usunąć jego nazwę użytkownika, hasło, konto, jak również wszelkie powiązane z nimi materiały i nie będziemy zobowiązani do zapewnienia użytkownikowi dostępu do nich. Preambuła oraz Punkty 1-8, 10-13 oraz 16 pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków Korzystania..

13.  Jakie jest prawo właściwe dla niniejszych Warunków Korzystania? 

Warunki korzystania podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a nami dotyczące Serwisu będą rozstrzygane przez sądy właściwe w Polsce. 

14.  Co powinien zrobić użytkownik, jeżeli ktoś zamieści treści stanowiące jego własność?

Jeżeli użytkownik uważa, że materiały udostępnione za pośrednictwem Serwisu albo materiały, do których Serwisu zawiera link naruszają jego prawa autorskie, powinien zawiadomić nas o tym wysyłając wiadomość pod adres kontakt@cocacola.pl z prośbą o usunięcie takich materiałów i zablokowanie użytkownikom dostępu do nich. Jeżeli użytkownik w dobrej wierze uważa, że ktoś niesłusznie przesłał nam zgłoszenie naruszenia praw autorskich do treści lub materiałów, które użytkownik udostępnił za pośrednictwem Serwisu, użytkownik może powiadomić nas o tym, przesyłając wiadomość na adreskontakt@cocacola.pl.  

15.  W jaki sposób można się z nami skontaktować? 

W przypadku pytania lub skargi dotyczącej Serwisu, prosimy o przesłanie emaila na adres kontakt@cocacola.pl. Prosimy o niepodawanie danych dotyczących kart kredytowych ani innych wrażliwych informacji w korespondencji email adresowanej do nas. 

16.  Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszych Warunkach Korzystania nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Warunków Korzystania. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Serwisu/na adres e-mail kontakt@cocacola.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. imię i nazwisko zgłaszającego, jego adres do korespondencji oraz nazwę Konta (login), pod którym użytkownik ten został zarejestrowany w Serwisie, jeżeli reklamacja dotyczy usług wymagających rejestracji; 

b. opis zgłaszanych zastrzeżeń. 

Jeśli reklamacja dotyczy konkretnego zamówienia, należy ponadto podać w zgłoszeniu numer tego zamówienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym. 

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do zgłaszającego przed upływem wskazanego wyżej terminu na adres do korespondencji wskazany w reklamacji, a w przypadku reklamacji zgłoszonych drogą elektroniczną – na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia.

17.  Postanowienia końcowe

Przypadek nieegzekwowania przez nas naszych praw wynikających z Warunków Korzystania nie oznacza automatycznego zrzeczenia się przez nas takich praw w przyszłości. Tytuły punktów Warunków Korzystania zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie definiują one ani nie wyjaśniają znaczenia danego punktu ani postanowienia. Jeżeli w Warunkach Korzystania użyto terminu „w tym”, „obejmuje” lub „obejmują”, taki termin będzie interpretowany, jakby po nim następowała fraza „bez ograniczeń.” Jeżeli będziemy musieli o czymś powiadomić użytkownika, na przykład o zmianie Warunków Korzystania, możemy to zrobić za pośrednictwem Serwisu albo poczty elektronicznej (w tym w obu przypadkach z wykorzystaniem linków). Jeżeli pomiędzy użytkownikiem a nami wystąpi spór dotyczący Warunków korzystania lub Serwisu, wtedy wydrukowane wersje Warunków Korzystania oraz wszelkich powiadomień, które przesłaliśmy użytkownikowi w formie elektronicznej (na przykład za pośrednictwem Serwisu albo pocztą elektroniczną) będą dopuszczalne, jako dowody w postępowaniu w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak dokumenty drukowane.